Čo je Andragogika a kto ju potrebuje vedieť?

Andragogika je veda o vzdelávaní dospelých. O tom, ako ich efektívne naučiť nové vedomosti a zručnosti. Pretože dospelí nie sú väčšie deti. Dospelí sa učia iným spôsobom než deti a tieto zákonitosti treba rešpektovať.

Nie je to pedagogika. Pedagogika je určená pre typických študentov – deti a dospievajúcich.

Pedagogika a jej predpoklady o vzdelávaní a študentoch boli založené na pozorovaniach európskych mníchov v 7. až 12. storočí. Ďalej boli prijaté a rozvinuté šírením základných škôl v Európe a Severnej amerike v 18. a 19. storočí. Vedecký výskum pedagogiky začal až v 20. storočí a bol limitovaný len na sledovanie reakcií detí a zvierat na inštrukcie.

Pojem andragogika prvý krát použil nemecký učiteľ Alexander Kapp v roku 1833. Bol za to skritizovaný a pojem následne na takmer storočie zmizol.

Systematické vzdelávanie dospelých začalo okolo roku 1920. Lektori dospelých však narazili na problémy. Dospelí ľudia odmietali povinné lekcie, povinné čítanie, drily, prepisovanie poznámok a skúšanie. Miera prerušenia bola vysoká. Lektori si začali všímať, že pedagogika na dospelých neúčinkuje.

Preto sa andragogika v roku 1921 znovu vynorila. V 60. rokoch to bol aktívne používaný pojem vo Francúzsku, Holandsku a Juhoslávií. V roku 1967 oboznámil Dušan Savičevič s andragogikou Malcolma Knowlesa.

Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997) bol americký pedagóg známy pre prijatie teórie andragogiky. Venoval 30 rokov jej skúmaním a rozvíjaním. Preto je “otec” andragogiky. Mal zásadný vplyv na vývoj humanistickej teórie učenia a veril, že dospelých treba vzdelávať ináč než deti.

Knowles formuloval 5 predpokladov ako vzdelávať dospelého človeka:

 

5 predpokladov ako vzdelávať dospelého človeka.

Vzdelávanie dospelého človeka by sa malo riadiť podľa zásad:

 • Seba-vnímanie. Dospelí sú samostatné individuality – na rozdiel od detí. Sú schopní seba-riadenia ich správania, zodpovednosti a sebakontroly.
 • Skúsenosti dospelého. Dospelý človek má množstvo skúseností, z ktorých bude v priebehu učenia čerpať. Predchádzajúca skúsenosť pomáha pri rozhodovaní a riešený nových situácií.
 • Pripravenosť k učeniu. Dospelý je ochotný a schopný sám sa učiť materiály ku konkrétnym úlohám, ktoré ho osobne a profesionálne rozvíjajú.
 • Orientácia na učenie. Pohľad dospeláka na učenie je odlišný v tom, že sa zameriava na praktické aplikovanie. Potrebuje vyriešiť konkrétny problém, nie naučiť sa celý predmet.
 • Motivácia učiť sa. Motivácia dospelého študenta je vnútorná. Pretože vidí ako mu vzdelanie pomôže zlepšiť život, odstrániť problémy a dosiahnuť ciele.

Vyplývajú z toho tieto praktické aplikácie:

 1. Vyučujúci lektor by mal byť partner a sprievodca, nie absolútna a nepopierateľná autorita.
 2. Inštrukcie musia vysvetliť kontext a užitok – prečo sa niečo učí. Mnohí typickí pedagógovia to nerobia.
 3. Inštrukcie musia byť orientované na prax, nie na memorizovanie.
 4. Inštrukcie musia zohladniť pestrá škálu minulých skúseností študentov; materiály a aktivity by mali dovolovať možnosť viacerých prístupov.
 5. Ciele sú flexibilné.
 6. Inštrukcie majú umožniť študentom veci objavovať.
 7. Dospelí by mali dostať poradenstvo a pomoc, ak robia chyby.
 8. Dospelí musia byť zapojení do plánovania a ohodnotenia inštrukcií.
 9. Skúsenosť je základ väčšiny vzdelávacích aktivít.
 10. Učivo musí mať priamy a pozitívny dopad na život dospelého študenta.
 11. Učivo má riešiť konkrétne problémy, nie len dávať poznatky o téme.
 12. Študent sám plne zodpovedá za výsledky vzdelávania.

Knowles napísal o samoriadenom učení: “Je to proces, v ktorom jednotlivec prevezme iniciatívu bez toho, aby mu iní pomáhali zistiť čo potrebuje vedieť, formulovať ciele, identifikovať ľudské a materiálne zdroje a vyhodnotiť výstupy vzdelávania.”

 

7 praktických príkladov uplatnenia andragogiky.

Kde sa budeš môcť uplatniť a čo budeš vedieť robiť keď vyštuduješ andragogiku?

 • Poradenstvo, koučing, mentoring.
 • Personalistika a riadenie ľudských zdrojov
 • Starostlivosť o ľudí: knihoveda, muzejníctvo, sociálna starostlivosť, kultúrno-výchovná činnosť, starostlivosť o chorých, gerontológia, atď.
 • Vzdelávacie služby, kurzy, elearning, distančné vzdelávanie, online vzdelávanie.
 • Vzdelávanie zamestnancov na pracovisku.
 • Tvoj osobný plán rozvoja a vzdelávania.

Niekto vie ako komunikovať s dospelými celkom prirodzene a intuitívne. Iný zase nie a musí si to naštudovať. Tak napríklad keď nejaký predajca marketingového know-how robí webinár, častokrát si prv naštuduje zásady andragogiky aby na to ľudia reagovali dobre. Alebo kouč ich začne používať aby mal lepšie výsledky s klientami.

Ale upozorňujem, že sa naučia zopár najpraktickejších vecí. Nie celý predmet. Predávajú skúsenosti z odboru, andragogika je pomôcka ako to robiť lepšie. Chcem povedať, že na andragogike sa detailne dozvieš AKO. No zistiť ČO musíš sám.

 

Čo konkrétne sa budeš učiť?

Vyučované predmety sú: základy andragogiky, filozofia výchovy, dejiny výchovy a vzdelávania dospelých, didaktika dospelých, teória výchovy dospelých, andragogická psychológia, sociológia výchovy a vzdelávania dospelých, profesijná andragogika, kultúrna andragogika, sociálna andragogika.

Počas štúdia je možná orientácia na:

 • profesijnú andragogiku pre podnikové vzdelávanie,
 • kultúrno-osvetovú andragogiku pre výchovnú prácu a voľný čas,
 • a sociálnou andragogiku pre riešenie problémov sociálnych skupín.

 

 Pedagogika a andragogika: aké sú rozdiely?

Študent: Podľa pedagogiky je študent plne závislý na učiteľovi, ktorý určuje čo a kedy sa bude učiť a zároveň to hodnotí. Podľa andragogiky sa študent má riadiť sám a stať sa nezávislým vo vzdelávaní. Hodnotí sám seba.

Skúsenosti: Klasickou didaktickou metódou vyučovania sa dá získať len málo skúseností. Aplikovaním andragogiky človek získa obrovské množstvo vlastných skúseností. Používajú sa aj metódy riešenia problémov, diskusie a prepojenie teórie s praxou.

Motivácia učiť sa: Motivácia typického študenta učiť sa je vonkajšia: vonkajší tlak a súboj o dobré známky. Motivácia dospelého je vnútorná: vie prečo sa niečo učí, aký praktický zmysel to má.

Chápanie vzdelania: Pedagogika vedie k dojmu, že vzdelávanie je pochopenie nejakého predmetu alebo témy. Podľa andragogiky vzdelanie slúži na vykonanie nejakej úlohy a riešenie problémov.

Učenie: V pedagogike je učenie odkázané na druhých, študent je pasívny prijímateľ. V andragogike sa vychádza z toho, že dospelý má možnosť vzdelávania prijať a odmietnúť, a teda ak sa učí, tak z vlastnej motivácie.

 

Kde študovať andragogiku na Slovensku?

Univerzita Komentského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky »

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky »

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra andragogiky »

 

Techniky efektívneho učenia

Zaujíma ťa andragogika pretože chceš držať krok s najnovším vývojom v odbore, zvládnuť nové zručnosti a získať viac informácií a vedomostí za kratší čas? Alebo sa vedieť rýchlo učiť a tým včas reagovať na nové trendy, techniky a stratégie? Chceš sa celoživotne vzdelávať?

Tak ti poviem môj osobný názor: Andragogika nemusí byť pre teba. Kebyže si chcel byť akademickým odborníkom na vzdelávanie dospelých, tak áno. Dozvieš sa množstvo teórie, historických faktov, štúdií, čo-to o štýloch učenia. Získaš veľa poznatkov o vzdelávaní dospelých.

Ale nedozvieš sa tam to najdôležitejšie: ako sa máš ty vzdelávať sám. Ako vziať vzdelanie do vlastných rúk. Prečo sa vzdelávať. Ako si vytvoriť osobný vzdelávací plán. Ako sa učiť 10x efektívnejšie než teraz. Ono, nepotrebuješ sa naučiť celý predmet aby si v praxi uplatnil andragogické zásady. A najúčinnejšie spôsoby vzdelávania aké existujú sa tam nespomínajú ani slovkom.

To je tá akademická deformácia.

Cena za toto budú 3 roky života, ktoré by sa dali využiť lepšie.

Existujú aj iné možnosti. Napríklad techniky efektívneho učenia. Predstav si, že za dva mesiace od dnešného dňa by si sa vedel vzdelávať 10x efektívnejšie. Čítať 4x rýchlejšie a prečítať 1 knihu za deň. Že by si si zapamätal bleskovo akýkoľvek zoznam a údaj a uložil si ho do pamäti do smrti. Že by si sa naučil balíček kariet za minútu. Za týždeň by si sa naučil toľko, čo iní za dva mesiace.

Áno. Naozaj to je možné. Vytvoril som cvičebnicu Bezbolestné učenie, v ktorej sa všetko toto učím druhých. Chceš sa dozvedieť viac? Tak potom klikni sem !

Mišo Compel
About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.