GDPR: Spracovanie a ochrana osobných údajov

Tento oznam ozrejmuje ako sú v súvislosti s legislatívou GDPR ochraňované osobné údaje zákazníkov, odberateľov emailového newslattera a návštevníkov čitateľov – ďalej len uživateľ.

Nasledovné zásady ochrany osobných údajov platia od 24.5.2018. Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 8.10.2018.

Kto je správca?

Ing. Iveta Complová, Bernolákova 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 30564590 DIČ: 1029447342 IČ DPH: neregistrovaná
Číslo živnostenského registra: SP.c.: ŽoF 1869/1992/Lš

Osobné údaje spracováva správca, ktorý súčasne určuje, ako budú spracované, po akú dlhú dobu a vyberá ďalších spracovateľov, ktorí správcovi budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Telefonický kontakt: 0950 764 135

Emailový kontakt: miso@bezbolestneucenie.sk

Prehlásenie o splnení povinnosti

Správna osobných údajov, ktorý prevádzkuje túto webovú stránku vyhlasuje, že spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov GDPR. Znamená to nasledovné.

Osobné údaje spracovávam len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým podľa oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Podľa článku 13 plním informačnú povinnosť pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožňujem uplatnenie a plnenie práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR. V uplatňovaní práv uživateľov podporujem.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam tieto osobné údaje, zveruje m ich užívateľ, z nasledujúcich dôvodov a pre naplnenie nasledujúcich účelov:

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: spracuvávam osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov: meno a priezvisko, ulica a číslo domu, email, telefón, prípadne korešpondenčná adresa.

Vedenie zmluvy: v prípade zákazníkov je potrebné vyhovieť zákonnej povinnosti o vystavovaní a evidencií účtovných dokladov.

Marketing – newslatter: Cieľ je priamy marketing a zasielanie obchodných správ. Meno a priezvisko, email, pohlavie sú sledované údaje. Sledujem ich z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že prihláseného odberateľa zaujímajú newslattre na základe dobrovoľne udeleného súhlasu. Súhlas je platný  po dobu 15 rokov od jeho udelenia.

Tvorba iných subjektov: v prípade, že správca nájde tvorbu iných subjektov, ktorá môže byť pre uživateľa zaujímavá, rád ju doporučí.

V posledných dvoch uvedených prípadoch je možné súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý sa nachádza v každom emaily.

Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať konkrétneho uživateľa.

Cookies

Počas prehliadania webových stránok Bezbolestného učenia sú zaznamenávané údaje ako IP adresa, dĺžka návštevy, vstupná stránka, výstupná stránka. Cookies sú využívané pre meranie návštevnosti. Prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako oprávnený záujem správcu, pretože existuje predpoklad, že zbieranie cookies umožní poskytovanie lepších služieb.

Cookies pre cielenú reklamu budú spracuvávané len na základe súhlasu uživateľa.

Tieto webové stránky je možné prehliadať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies je možné zakázať v nastaveniach prehliadača.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere prostredníctvom moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja. Správca prijam a dodržuje technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Predávanie osobných údajov tretím osobám

K zozbieraným osobným údajom majú prístup spolupracovníci a zamestnanci správcu. Sú preškolení v oblasti oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov a viazaní mlčanlivosťou.

Spracovateľské operácie riadi správca a nepotrebuje k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré správca nedokáže zaistiť sám, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a vykonávajú ho v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov GDPR.

Jedná sa konkrétne o nasledujúcich poskytovateľov:

Facebook – FB Pixel Helper. Slúži na remarketingové kampane, je využívaný na personalizáciu obsahu reklám a relevantné cielenie.

Google Analytics. Poskytujú informácie o používaní webstránky. Zaznamenávam konverzné, trackingové a remarketingové údaje. Konverzné spolu s konverznými umožňujú analyzovať výkon rôznych kanálov. Remarketingové sú využívané na personalizáciu reklám a relevantné cielenie.

Technické WordPress cookie. Dôležité pre základnú funkčnosť webstránky, webu a redakčného systému.

Technické cookie pre objednávku. Dôležité pre opakovanú objednávku bez zadávania osobných údajov.

Sassy social share. Správca sleduje počet zdieľaní na sociálnych sietiach. Tretia strana nemá k osobným údajom prístup. Spoločnosť, ktorá poskytuje tento plugin, žiadne osobné údaje neuchováva.

Predávanie dát tretím krajinám

Správca spracováva data výhradne v krajinách Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany.

Práva a ochrana v súvislosti s GDPR

Podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR máte nasledujúce práva. Ak ich chcete využiť, kontaktujte správcu na emailovej adrese miso@bezbolestneucenie.sk.

Právo na informácie, ktoré sú spracovávané touto stránkou podľa zásad o ochrane osobných údajov.

Právo vyzvať správcu na doloženie osobných údajov. Je povinný doložiť ich do lehoty 30 dní všetky spracovávané údaje a vysvetliť, prečo ich spracováva.

V prípade, že sa u užívateľa niečo zmení, má právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť v prípade, že sa domnievate, že správca spracováva údaje nepresne, že prevádza spracovanie nezákonne, ale uživateľ nechce všetky údaje zmazať alebo vzniesol námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah spracovania údajov alebo účel spracovania.

Právo byť zabudnutý. Uživateľ má právo byť zabudnutý a teda vymazaný. Ak si to uživateľ praje, správca vymaže jeho všetky osobné údaje spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz je potrebných 30 dní. V niektorých prípadoch je správca viazaný zákonnou povinnosťou a musí evidovať účtovné doklady po dobu stanovenú zákonovm. O dokončení výmazu dostane uživateľ oznam od správcu na email.

Odhlásenie zo zasielania obchodných oznámení. Emaily správca posiela na základe oprávneného záujmu. Uživateľ môže ukončiť odber na odhlasovacom odkaze, ktorý sa nachádza v každom emaile.

Mlčanlivosť

Správca uisťuje uživateľa, že on, jeho zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať osobné údaje sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktoré by ohrozili bezpečnosť osobných údajov. Mlčanlivosť trvá aj po ukončení záväzkov so správcom. Bez súhlasu uživateľa správca nebude poskytovať ani predávať osobné údaje tretím stranám.

Ako odmietnúť používanie súboru cookie

Používanie súboru cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbor cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo ich úplne vymazať.

Ako vymazať alebo nastaviť súbor cookie

prehliadač Google Chrome
prehliadač Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/