Študentská pôžička: výška úveru, podmienky a na čo si dať pozor

študentská pôžička

Si študent a chceš študovať bez finančných starostí? Tak na to tu je študentská pôžička. Podmienky sú veľmi priaznivé a začínaš splácať až po doštudovaní.

Študentskou pôžičkou štát podporuje študentov a vzdelanie v republike. Jedná sa v podstate o bezúčelovú dotáciu s nízkymi poplatkami. Môžeš ju využiť na živobytie keď nestíhaš počas školy brigádovať alebo ako podporu tvojho podnikateľského nápadu.

Základné info, ktoré potrebuješ poznať

Minimálna výška pôžičky pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia je 500€. Maximálna výška pôžičky pre prvý a druhý stupeň štúdia je 2500€. Maximálna výška pôžičky je pre tretí stupeň 5000€.

Pôžička sa počas štúdia na vysokej škole neúročí ani nespláca. Splácať začínaš až po ukončení štúdia. Splátkové obdobie môže byť od 5 do 10 rokov. Ročná úroková sadzba sú iba 3 percentá.

Peniaze ti požičia štát, resp. Fond na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý podporuje mladých a šikovných ľudí, aký si aj ty.  Môžeš ich použiť na čokoľvek, netreba to dokladovať. 

Fond prijíma žiadosti v dvoch obdobiach: najprv do 15. septembra 2019 a následne do 31. októbra 2019. Po schválení žiadosti nesmieš opomenúť jednu dôležitú vec, bez ktorej pôžičku nedostaneš: podpísanú zmluvu, ktorá ti príde domov zaslať späť na adresu FNPV.

Fond ti následne pošle peniaze na účet. Ak si žiadal v septembri, peniaze ti budú pripísané na účet pravdepodobne v októbri až začiatkom novembra. Ak v októbri, tak peniaze dorazia v decembri alebo na začiatku januára.

Žiadať o pôžičku sa dá až po zápise do príslušného akademického roku. V prípade, že dátum potvrdenia o návšteve školy bude skorší ako dátum zápisu, fond žiadosť zamietne. 

Výšku mesačnej splátky a celkové náklady na pôžičku si môžeš vypočítať kalkulačkou pre študentskú pôžičku.

Neschválenie študentskej pôžičky štátom môžeš vykryť študentskou pôžičkou od komerčnej banky. Tá je však drahšia a musíš ju splácať už počas štúdia.

Študentská pôžička za priaznivých podmienok

Podmienky pôžičky pre študentov sú veľmi priaznivé:

 1. Úroková sadzba sú 3% p.a. Je to výrazne nižšia úroková sadzba ako u komerčnej banky, ktorá sa pohybuje vo výške 5 a viac percent. Tri percentá sa počítajú per annum, teda každý rok sa k istine alebo jej zostatku pripočítajú 3 percentá. Čím dlhšie bude splátkové obdobie, tým drahšia bude pôžička.
 2. Pôžička sa počas štúdia na vysokej škole neúročí ani nespláca. 
 3. Vedenie účtu a výpis z účtu sú bez poplatkov. Výpis s účtu je zaslaný elektronicky raz ročne.
 4. FNPV poisťuje každého klienta pre prípad smrti a trvalých následkov spôsobených úrazom. To znamená, že ak by sa ti nedajbože niečo stalo, pôžička bude hradená z poistenia. Ty a ručiteľ budete oslobodení od splácania. 
 5. Splácať začínaš až po ukončení štúdia.
 6. Splátkové obdobie (alebo lehota splatnosti) je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov. V žiadosti si vyberáš lehotu splatnosti v tomto rozsahu.
 7. Žiadať o študentskú pôžičku môžeš znovu na začiatku každého akademického roku.
 8. Pôžičku je možne splatiť predčasne alebo vložiť mimoriadny vklad s poplatkom 2% z predčasnej alebo mimoriadnej splátky. 
 9. Ak si kvôli materskej alebo rodinnej dovolenke prerušila štúdium, máš právo na odklad splátok. Je možný najviac na 5 rokov a pôžička sa v tomto čase nespláca ani neúročí.
 10. Môžeš požiadať o osobitý odklad, ak: si po ukončení štúdia evidovaný na úrade práce ako uchádzač o prácu alebo z dôvodu nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku. Musíš o tom FNPV informovať a o osobitý odklad požiadať. Platia sa iba úroky z istiny. 

Peter a Klaudia, ktorí si zobrali pôžičku

Takže ako to celé vyzerá?

Peter požiadal fond o pôžičku pre študentov v prvom ročníku inžinierského štúdia vo výske 2500€. Počas štúdia už pracoval a preto začal splácať pôžičku hneď po ukončení štúdia. Chcel splatiť dlhy a rozhodol sa pre päťročné splátkové obdobie.

Klaudia požiadala o študentskú pôžičku v treťom ročníku bakalárskeho štúdia vo výške 1500€. Počas štúdia nastúpila na materskú dovolenku a požiadala o odklad splátok. Pôžička sa zatiaľ neúročí ani nemusí splácať. Po skončení materskej dovolenky pokračovala v štúdiu. Po skončení štúdia sa rozhodla pre desaťročné splátkové obdobie.

Rozdielné podmienky, keď si doktorand

Študenti doktorandského štúdia majú možnosť žiadať o pôžičku pre študentov vo výške minimálne 500 eur do maximálne 5000 eur za akademický rok. Každý rok počas celej dĺžky štúdia. Avšak ako študenti 3. stupňa nemajú právo na odklad splátok, splácať musia teda začať v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola poskytnutá pôžička. Ak ti bola pôžička vyplatená v apríli 2019, začínaš splácať v máji 2019.

Hlavný rozdiel medzi doktorandom a inými študentami je v tom, že doktorand denného štúdia môže žiadať aj o pôžičku pre pedagógov.

Pôžička pre pedagógov má takéto podmienky:

 • Maximálne 15 000 eur na žiadateľa za kalendárny rok, avšak maximálne 30 000 eur na žiadateľa celkovo. Maximálna výška pôžičky závisí od štipendia tak, aby mesačná splátka nepresiahla 1/3 doktorandského štipendia. 
 • Maximálna výška jednej pôžičky pre pedagógov je maximálne 15000 eur – nie 2500 ako pri študentskej pôžičke pre študentov I. a II. stupňa a 5000 pre doktorandov. 
 • Do 3000 eur (vrátane) sú pôžičky pre pedagógov poskytované bez ručiteľa. Do 10 000 (vrátane) sú poskytované ako bezúčelové pôžičky. Nad 10 000 treba preukázať účel, na aký bola pôžička použitá. 
 • Úrok 3% počas doby splácania, ak je dlžník doktorandom alebo sa stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom.
 • Úrok 7% v prípade, ak prestane byť doktorandom, pedagógom, vysokoškolským učiteľom a ak sa do 6 mesiacov opäť na jednej z týchto pozícií nezamestná. 
 • Lehota splatnosti je minimálne 8 rokov a maximálne 15 rokov.
 • Predčasné splatenie je bez poplatkov.
 • Termíny predloženia žiadosti sú každoročne do 25. februára, 30. júna a 31. októbra.

Je potrebný doklad preukazujúci, že žiadateľ študuje v dennej forme štúdia – ak žiadosť nie je potvrdená študijným oddelením priamo na tlačive v bode 3.

Ako podať žiadosť?

Prvý krok: Stiahni a vytlač si žiadosť o študentskú pôžičku – žiadosť stiahneš na tomto linku.

Druhý krok: Choď na študijné oddelenie a popros referentku o potvrdenie fakulty a priemeru. Vypýtaj si aj potvrdenie o návšteve školy.

Tretí krok: K žiadosti pripoj potrebné prílohy:

 1. Potvrdenie o štúdiu od referentky. Teda dôkaz o tom, že si zapísaný do aktuálneho akademického roku.
 2. Ak študuješ na zahraničnej škole, tak doklad o tom, že tvoja škola je postavená na úroveň vysokej školy.
 3. Preukaz Slováka žijúceho v zahraničí, ak si zahraničný Slovák.
 4. Ak si z inej krajiny EÚ, pobytový preukaz občana EÚ s platnosťou na 10 rokov alebo pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ.

Dobrovoľné prílohy pre uprednostnenie žiadosti sú hlavne tieto:

 1. Potvrdenie z Úradu práce o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 2. Potvrdenie z Úradu práce, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi.
 3. Kópia rozhodnutia vysokej školy o priznaní sociálneho štipendia v predchádzajúcom akademickom roku alebo v aktuálnom akademickom roku.
 4. Kópia preukazu ZŤP, ZPS alebo iný doklad potvrdzujúci štatút študenta so špecifickými potrebami.
 5. Potvrdenie vysokej školy o výbornom študijnom priemere známok – ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive v bode 3 
 6. Kópia maturitného vysvedčenia v prípade žiadateľov v prvom roku štúdia a v prvom stupni.
 7. Doklad preukazujúci, že žiadateľ o pôžičku študuje v dennej forme štúdia – ak nie je potvrdené študijným oddelením priamo na tlačive v bode 3.
 8. Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
 9. Doklad preukazujúci, že žiadateľ o pôžičku má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov,ktorí sú nezaopatrenými deťmi a zároveň študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia.
 10. Potvrdenie príslušného úradu o poberaní sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.
 11. Kópia rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo potvrdenie príslušného zariadenia ústavnej starostlivosti.

Hodnotenie žiadostí o pôžičku funguje tak, že žiadatelia sú zoradení do rebríčka podľa počtu splnených kritérií. Čím viac dobrovoľných príloh, tým vyššia šanca dostať pôžičku. Následne je schválený počet pôžičiek podľa rozpočtu fondu. Kto je pod čiarou, pôžičku nedostane.

Štvrtý krok: Vyplnenú žiadosť treba každoročne doručiť najneskôr 15. septembra pre účasť v prvom kole a 31. októbra pre účasť v druhom kole. Inak žiadosť nebude posudzovaná.

To znamená, že ju musíš odoslať najneskôr 13. septembra alebo 29. októbra doporučene I. triedou. 

Adresa fondu je: 
Panenská 29
811 03 BRATISLAVA

FNPV, zoznámte sa

Fond na podporu vzdelávania je neštátna inštitúcia, ktorá poskytuje študentom ale aj pedagógom vysokých škôl bezúčelové pôžičky s minimálnymi poplatkami. Cieľom je podporiť študentov v štúdiu a nápadoch a pedagógom vytvoriť lepšie podmienky.

Po štvrtom kroku sú možné dva varianty. Buď ti žiadosť schvália a príde ti domov návrh zmluvy o pôžičke v dvoch vyhotoveniach. Alebo ti ju zamietnu a nič ti domov nepríde. 

Podpísanú zmluvu musíš doručiť fondu najneskôr 45 dní po zverejnení zoznamu schválených pôžičiek. Ak to nestiheš, zmluva nebude platná a pôžičku nedostaneš.

Fond zverejní zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým pôžičky neboli schválené. Zverejní ich na svojej stránke v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady, najneskôr však 60 dní od posledného možného termínu pre doručenie žiadosti – podľa toho, v ktorom kole si žiadal.

Najčastejšie chyby pri predkladaných žiadostiach, na ktoré si treba dať pozor

Prvá častá chyba je neposlať zmluvu o študentskej pôžičke, ktorá ti príde domov po schválení žiadosti späť na adresu FNPV. Keď ju nepošleš, nemôžeš dostať peniaze.

Druhá častá chyba v poradí je po skončení bakalárskeho štúdia zabudnúť kontaktovať pracovníkov FNPV a oznámiť im, či pokračuješ ďalej v štúdiu. Pretože keď pokračuješ na druhý stupeň, máš nárok na odklad splátok do konca štúdia. Poplatok za zanedbanú oznamovaciu povinnosť je 5€ + poštovné.

Do tretice patrí to, že žiadosť nie je doručená v stanovenom termíne, lebo študuješ v zahraničí, nesplnomocnil si oprávnenú osobu na podpis zmluvy a nestihol si podpísanú zmluvu doručiť. Vzor splnomocnenia nájdeš tu.

Iné časté chyby sú:

 • žiadosť bez vyplnenej druhej strany
 • nevyplnenie kontaktných údajov a dátumu narodenia
 • dátum potvrdenia študijným oddelením je skôr ako dátum zápisu
 • nepredloženie príloh pre uprednostnenie
 • dopĺňanie tlačiva zo strany študenta a referentky
 • nepodpísanie žiadosti
 • nevyplnenie povinných polí ako lehota splatnosti a výška pôžičky

Ku zmluve potrebuješ aj ručiteľa

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas. Môže ním byť mamina, otec, pracujúci brat, strýko alebo najlepší  kamarát.

Potvrdenie o príjme ručiteľa nie je potrebné zasielať spolu so žiadosťou o pôžičku. Fond si ho vyžiada až v prípade schválenia žiadsoti o pôžičku.

Ručiteľ musí spĺňať isté kritéria:

 • je občanom Európskej únie;
 • v čase podpisu zmluvy nie je starší ako 62 rokov;
 • v čase ručenia má príjem z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, nie je v skúšobnej dobe alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu – dôchodok, podnikanie;
 • je zamestnancom a má za posledné tri mesiace priemerný čistý mesačný príjem minimálne 400,00 eur;
 • je podnikateľom a jeho základ dane okrem čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie je minimálne vo výške 2400 eur.

Časté otázky študentov

Kedy mám väčšiu šancu so žiadosťou uspieť – do 15. septembra alebo do 31. októbra?

Toto nemá vplyv na schválenie či neschválenie. Je na tebe, ktorý termín využiješ. Prvý termín je však o čosi lepší. Jednak pretože v prípade schválenia dostaneš peniaze skôr. A jednak kvôli tomu, že ak ti kvôli nedostatku finančných prostriedkov fond neschváli žiadosť v prvom kole, bude žiadosť postúpená do druhého kola a máš druhú šancu.

Môžem sa odvolať proti neschváleniu pôžičky?

Áno, dá sa odvolať, ale ani to nedáva záruku, že ju potom dostaneš.

Do odvolania treba dať silný argument, kvôli ktorému žiadaš o prehodnotenie. Napríklad že mama stratila prácu a rodine sa znížil príjem. Vďaka podpore rodičov si sa mohol naplno venovať štúdiu, ale teraz budeš musieť začať pracovať, čo záporne ovplyvní tvoje študijné výsledky. Ttreba papiermi podložiť nezamestnanosť a nadpriemerný prospech. Plus spomenúť, že doteraz si pôžičku nedostal.

Súrne potrebujem financie, môžem získať pôžičku dodatočne?

Študentská pôžička sa schvaľuje len v zákonom stanovených termínoch do 15. septembra a do 31. októbra. Po 31. októbri nemôžeš požiadať o pôžičku.

Má výška štipendia vplyv na schválenie študentskej pôžičky?

Nie, výšky sociálneho štipendia nemá vplyv na schválenie alebo neschválenie pôžičky. Dôležité je iba to, či štipendium poberáš alebo nie. Ak áno, si pri žiadaní o pôžičku zvýhodnený a máš väčšiu šancu ju dostať. 

Kedy budem vedieť, či dostanem pôžičku?

Fond zverejní na svojej stránke najneskôr 60 dní od 15. septembra alebo 31. októbra zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská odmietnutých žiadateľov. 

Kedy mi prídu peniaze na účet?

Schvaľovanie žiadostí a vyplácanie pôžičiek trvá dlho a študenti sa na to často sťažujú. Veľa záleží aj od toho, v ktorom termíne si žiadal ale aj od rýchlosti, akou odošleš späť podpísanú zmluvu. Fond ti pošle peniaze až po zaeidovaní podpísanej zmluvy a overení podmienok na ručenie. Takže čím skôr zmluvu vyplníš a odošleš, tým skôr ti budú peniaze pripísané na účet.

V ideálnom prípade ti budú peniaze pri žiadaní do 15. septembra doručené ešte v októbri a pri žiadaní do 31. októbra v decembri alebo začiatkom januára. Aj to sa stáva. Najdlhší zákonný termín však sú 4 mesiace od doručenia tvojej žiadosti o pôžičku na FNPV.

Mám viac ako 26 rokov. Môžem žiadať o pôžičku?

Áno, môžeš žiadať o študentskú pôžičku aj keď máš viac ako 26 rokov. Ako sa hovorí, tu vek nie je prekážkou. Jediný rozdiel je v tom, že ak máš ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, nemáš nárok na odklad splátok a musíš začať splácať pôžičku nasledujúci mesiac od mesiaca jej poskytnutia.

Študujem v zahraničí alebo na súkromnej škole. Môžem požiadať o pôžičku?

Áno, môžeš. FNPV poskytuje študentom pôžičky bez ohľadu na to, či študujú na Slovensku alebo v zahraničí, či sa účastnia výmenného programu Erazmus alebo či študujú na slovenskej súkromnej škole.

V prípade štúdia v zahraničí si treba dať pozor, aby bola zahraničná škola svojím rozsahom a úrovňou štúdia postavená na úroveň slovenskej vysokej školy. Ak nebude, pôžičku nemôžeš dostať. Ak ideš na menej známu školu, skontroluj si zoznam úznávaných vysokých škôl v EÚ, EHS a v Švajčiarsku. Prípadne zavolaj do FNPV. Ušetríš si kopu času so žiadosťou a prílohami.

Pri zahraničných študentoch FNPV akceptuje len originálne potvrdenie o návšteve školy. Buď musí byť vyplnená žiadosť alebo samostatný dokument vystavený zahraničnou školou.

Dokument v inom než slovenskom a českom jazyku musí byť preložený. Môžeš ho preložiť aj ty, fond to akceptuje. Originál a preklad musíš predložiť spolu s čestným vyhlásením o pravdivosti prekladu.

Ak si zahraničný študent alebo si na Erazme, odporúčam ti splnomocniť niekoho z rodiny na podpis zmluvy o pôžičke v tvojom mene. Lebo inak hrozí, že podpísanú zmluvu nestihneš doručiť v termíne. Vzor splnomocnenia nájdeš tu.

Zabudol som poslať nejakú prílohu. Môžem ju poslať dodatočne?

Áno, môžeš, ale musí byť doručená FNPV najneskôr do príslušného termínu žiadosti o pôžičku, teda do 15. septembra alebo 31. októbra, podľa toho, kedy si žiadal. Prílohy doručené po termíne žiadosti nebudú akceptované ani nepostupujú do druhého kola.

Zmenil som školu. Musím to nahlásiť fondu?

Áno, je potrebné nahlásiť zmenu školy. Nahlasuje sa aj prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, zmena formy štúdia a ukončenie vysokoškolského štúdia. Rovnako musíš nahlásiť zmenu osobných údajov (číslo, adresa, priezvisko). 

Najrýchlejšie je oznámiť to telefonicky. Číslo nájdeš na stránke FNPV v sekcii kontakt.

Môže ručiteľ pracovať v zahraničí?

Áno, môže. Treba priniesť zahraničné potvrdenie o príjme. Ak je potvrdenie vydané zamestnávateľom v inom jazyku než v slovenčine alebo češtine, musí byť preložené do slovenčiny. Fond akceptuje to, ak si ho preložíš ty a k tomu priložíš čestné vyhlásenie o pravdivosti prekladu.

Môžem pôžičku splatiť predčasne?

Áno, študentská pôžička sa dá splatiť jednorázovo aj v kratšom období ako 5 rokov. Dajú sa vkladať aj mimoriadne splátky. za jednorázové splatenie a mimoriadny vklad sa platí poplatok 2 percentá z vloženej sumy.

Nevyšlo to? Skús komerčnú banku

To, že ti neschválili študentskú pôžičku nemusí znamenať koniec. Možno ti pôžičku poskytne komerčná banka. 

Som posledný, kto by niekomu radil, aby šiel do banky a požičal si peniaze. Osobne neznášam dlhy a drahé úvery. Ale ak študuješ odbor, ktorý ťa baví, ktorý je perspektívny a kde chceš pracovať, rozhodne choď do toho. Je to najlepšia investícia do tvojej budúcnosti. Po zamestnaní sa by som sa snažil dlh splatiť predčasne.

Úvery pre študentov spadajú pod spotrebné úvery. Podmienky sú všade podobné, líšiť sa budú najmä v úrokoch, preto treba kontaktovať viac bánk.

Pre získanie úveru musíš vyplniť žiadosť a následne podpísať zmluvu a zvyčajne mať aj spoludlžníka s prijateľným príjmom. To môže byť mamina. Úver býva bezúčelový a nie je potrebné dokadovať ako ho študent využil.

Hlavné je kontaktovať viacej bánk a vybrať si najvýhodnejšiu ponuku. Takto minimalizuješ náklady na úver, ktorý zvyčajne treba splácať už popri štúdiu. Nespoliehal by som sa na porovnávače študentských pôžičiek, lebo tie vlastní kadekto a podľa toho môže informovať a ponúkať produkty. Radšej by som napísal email s otázkou do všetkých relevantných bánk.

About the author

Som zakladateľ Bezbolestného učenia a pomáham ľuďom učiť sa správne. Tejto téme sa venujem od roku 2014. Na blogu nájdeš články o vzdelávaní a návody a rady ako sa učiť. Moje návody sú unikátne v tom, že sa zameriavam na logicko-slovné porozumenie. Viac o mne sa dozvieš v mojom príbehu.