Čo je to Waldorfská škola?

Zdieľaj to s kamošmi a známymi

Waldorfská škola je taká škola, ktorá je založená na antropozofii, ktorá umožňuje lepšie pochopenie vývoja človeka v detstve a mladosti. Je zameraná na rozvoj celej osobnosti dieťaťa: rozumu, citu a vôle – hlavy, srdca a rúk. Zaisťuje vývoj dieťaťa v umeleckých a praktických odboroch. Dôležité nie je kvantum vedomostí, ale emócie a vývoj.

Základ Waldorfskej pedagogiky bola položený v roku 1919 v škole pre deti robotníkov továrne na výrobu cigariet Waldorf Astória v Stuttgarte. Bola to vlastne prvá waldorfská škola na svete. Myšlienkou bolo umožniť deťom rovnaké vzdelanie bez ohľadu na majetkový pôvod a sociálne postavenie.

V skratke sa riadi týmito zásadami: Hlavná epocha je základnou vyučovacou jednotkou. Učivo je prispôsobené veku dieťaťa a podané obrazne a umelecky. Deti sa učia vlastnou skúsenosťou a napodobňovaním dospelého, nepoužívajú sa silové metódy. Zážitkové učenie. Praktické, intelektuálne a umelecké úlohy sú rovnocenné. Veľa umeleckého vyjadrovania. Hodnotí sa písomne, nie známkami. Autonómia školy a individuálny učebný plán prispôsobený deťom. Spoločné vyučovanie rôznych vekových kategórií.

 

Je waldorfská škola pre moje dieťa?

Aké bude dieťa, ktoré chodilo na waldorfskú školu?

Dieťa bude slobodná, kultúrna a tvorivá osoba. Bude dobre ovládať školské učivo a poznať súvislostí vecí a dejov. Získa dobrý vzťah k škole a vzdelávaniu všeobecne. Bude maximálne kreatívne. Bude vedieť lepšie pracovať s textom – vyhľadávať informácie, vyvodzovať závery a integrovať myšlienky. Nadobudne morálne hodnoty ako trpezlivosť, spolupráca, tolerancia, vytrvalosť, cieľavedomosť a záujem o kultúru, umenie. Celkovo získa pozitívny vzťah k životu.

Tieto osobnostné rysy zostanú po celý život.

 

Princípy Waldorfskej pedagogiky.

Vyučovanie hodiny sú spojené do hlavných epóch. Je to dvojhodinový učebný blok, ktorý sa delí na rytmický, výukovú a rozprávaciu časť. Prebieha v nich vyučovanie hlavných predmetov – matematika, slovenčina a literatúra, čítanie, fyzika, chémia, biológia. 3-4 týždne sa preberá jedna téma. Téma pozostáva zrelevantných poznatkov z niekoľkých predmetov, čím sa dosiahne prepojenie poznatkov z viacerých predmetov.

Ďalšie predmety sa učia v klasických vyučovaních hodinách, ale aj tam je snaha zachovať trojčlenné delenie.

Deti sedia čelom k tabuli. Učiteľ má dať do skupín deti podľa ich temperamentu. Spolu by mali sedieť deti cholerické, sangvinické, flegmatické a melancholické aby z ník učiteľ pristupoval čo najindividuálnejšie.

Významnú úlohu zohráva zážitkové učenie – dieťa sa zoznámi s témou vlastnou skúsenosťou, nie výkladom a učebnicou. Obrazom, pohybom a rytmom. Napríklad na hodine fyziky nechá učiteľ najmenšie dievča pomocou kladky zdvihnúť najväčšieho spolužiaka, na hodine biológie bude kostra človeka. Toto je najintenzívnejší vnem, aký môže byť. Preto si ho dieťa zapamätá navždy.

Dieťa sa vyjadruje umelecky veľmi často a širokou paletou ľudských aktivít. Ručné práce, ručné dielne, šitie, hlina a plastelína, maľovanie a kreslenie, vyrábanie vecí z papiera, strukovín, goraliek, práca s kovom a drevom.

Hodnotenie žiakov je písomné. Lepšie vystihuje úsilie a rozvoj každého jednotlivca. Tradičné známky neexistujú. To vedie žiakov k živému záujmu o látku bez škatuľkovania a súťaživosti. Rodičia dostávajú písomnú a ústnú spätnú väzbu počas školského roka, na pravidelných rodičovských schôdzach a na individuálnych konzultáciách rodiča s učiteľom. 12 ročníkov žiak prepadnúť nemôže.

Waldorfský učiteľ musí byť dobrým a citlivým psychológom, ktorý pristupuje citlivo k vývojovým obdobiam dieťaťa. Musí rozpoznať jednotlivé prejavy dieťaťa. Ďalej na sebe musí neustále pracovať – má rásť spolu s ďeťmi a stále sa učiť nové veci. Optimálne je aby bol triednym učiteľom po celú dobu dochádzky. Kompetencie učiteľa sú vysoké – do značnej miery je architektom učebného plánu.

Aby sa niekto stal waldorfským učiteľom, musí absolvovať náročné a certifikované kurzy waldorfskej pedagogiky. Nemôže ním byť len tak hocikto.

Rodičia sa aktívne zapájajú do správy školy a do vyučovania. Navštevujú akcie zamerané na deti a verejnosť. Návštevy rodičov na vyučovacích hodinách sú bežné.

Špecifikom je, že sa nepoužívajú učebnice. Nahradzujú ich materiály, ktoré si vytvoria učitelia podľa individuálnej potreby. Učebnice môžu byť doplnkom výučky, ale nie hlavným prostriedkom lebo nezodpovedajú dynamickému postupu a momentálnemu stavu triedy. Žiaci si vedú epochové zošity ako náhradu za poznámky.

Chlapci a dievčatá rôzneho veku sú vychovávané spoločne. Pre menších je to lepšie pretože získajú skúsenosť, ktorú by získali až roky neskôr. Pre väčších je to prínosné dvomi spôsobmi: jednak zvíťaziť nad 3 roky mladším nie je výhra, čo brzší súťaživosť a jednak naučiť látku iného človeka je najlepší spôsob ako sa ju perfektne naučiť.

 

Pozor! Existujú aj ostré kritické názory.

Na waldorfské školstvo existuje aj ostrá kritika. Najmä zo strany kresťanských konzervatívcov. Kvôli prepojeniu waldorfu na antropozofické duchovné učenie ho poniektorí považujú dokonca za sektu. Prebrať pre a proti by sa nevmestilo do článku. Kritiky je plný internet.

Antropozofia je svetonázor, ktorý čerpá z indických náuk a je doplnený rozumovými názormi. Zakladateľom je Rudolf Steiner, rakúsky vedec a filozof (1861 – 1925). Podľa jeho filozofie je človek trojitá bytosť, pozostávajúca z ducha, duše a tela.

Myslím si, že to nie je žiadna sekta, no ak hľadáš najmodernejšiu školu s výborným technologickým vybavením a hodinami IT navyše, ktorá pripravuje na unáhľané moderné tempo, tak waldorf nebude to pravé orechové. Ani ak trváš na tradičnom prístupe k čítaniu, písaniu a vyučovaniu.

 

Zoznam Waldorfských škôl na Slovensku:

1. Waldorfská základná škola v Bratislave

Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava. Webová stránka: www.waldorfskaskola.sk

2. Waldorfská škôlka Hviezdičky v Bratislave

Beckovská 15, Bratislava – Trnávka, tel: 0904 26 20 26, od 8.00 – do 17.00. Webová stránka: www.hviezdicky.iwaldorf.sk

3. Waldorfská škôlka Studnička v Košiciach

Waldorfská škôlka Studnička, OA Polárna 1, 040 12 Košice. Webová stránka: www.kosice.iwaldorf.sk/skolka

4. Opatrovateľské centrum Ľalia v Prievidzi

Založené na zásadach waldorfskej pedagogiky. Športová 971 01 Prievidza. Webová stránka: www.prievidza.iwaldorf.sk

5. Waldorfská škôlka Sedmokráska vo Zvolene

Dukelských hrdinov 38, Zvolen, 0907 228449. Web: www.sedmokraska.iwaldorf.sk

 

Čo je to Waldorfská škola?

Zdieľaj to s kamošmi a známymi
Bezbolestné učenie

Bezbolestné učenie